Banner Aegilops

Πρόγραμμα Capsella για τη Γεωργική Βιοποικιλότητα

O ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ συμμετέχει  ως φορέας από φέτος στο διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Βιοποικιλότητα CAPSELLA. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού προβλέπονται να γίνουν και στην Ελλάδα ενημερωτικές εκδηλώσεις για παραγωγούς γύρω από τα  θέματα που αφορούν στη γεωργκή βιοποικιλότητα. Διαβάστε παρακάτω το πρώτο δελτίο τύπου :

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

CAPSELLA : Πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε στις 1. Ιανουαρίου 2016, στα πλαίσια του Horizon 2020, για την δημιουργία μιας Πλατφόρμας Συλλογικής Συνειδητοποίησης των Φιλικών προς το Περιβάλλον Μεθόδων Διαχείρισης του Αγρού, βασισμένη σε Τεχνολογίες Δεδομένων και στην Γεωργική Βιοποικιλότητα

13 Φεβρουαρίου 2016
Από την ίδρυσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τις πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου, που θεωρούνται βασικές κινητήριες δυνάμεις της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας. Το κύριο εργαλείο σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις πολιτικές τους για την αγροτική ανάπτυξη είναι το γνωστό εθνικό και/ή περιφερειακό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), ένας από τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Μέσω της ΚΑΠ η Ευρώπη αναγνωρίζει όλο και περισσότερο την αξία της γεωργίας στην διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας και την παροχή οικολογικών υπηρεσιών στην γεωργία, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που είναι υψίστης παγκόσμιας σημασίας, όπως ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής.
Επιπρόσθετα, η Ευρώπη ήταν ένας από τους πιο δραστήριους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις για τη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους Φυτογενετικούς Πόρους για τη Διατροφή και τη Γεωργία (IT PGRFA), προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των κρατών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η βιοποικιλότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της αειφόρου ανάπτυξης.
Στα πλαίσια αυτά χρηματοδοτήθηκε ένα καινούργιο έργο μέσα από το πρόγραμμα Ηorizon 2020, το οποίο ονομάστηκε CAPSELLA - ΚΑΨΕΛΛΑ (πλατφόρμα συλλογικής συνειδητοποίησης των φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων διαχείρισης του αγρού, βασισμένη σε τεχνολογίες δεδομένων και στην γεωργική βιοποικιλότητα), το οποίο ξεκίνησε την 1. Ιανουαρίου 2016.
Ακριβώς όπως το μικρό αλλά ανθεκτικό φυτό από το οποίο παίρνει το όνομά του, το έργο Capsella θα εμβαθύνει τις ρίζες της αειφορίας στα αγρο-διατροφικά συστήματα, αξιοποιώντας την επιστημονική αλλά και την τοπική γνώση, την ανθρώπινης ενέργεια, τα κίνητρα και τις καινοτόμες δεξιότητες γύρω από την αγροτική βιοποικιλότητα, κάνοντας χρήση των νέων, βελτιωμένων και καθοδηγούμενων από την ζήτηση λύσεων ICT.
Το πρόγραμμα Capsella θα επικεντρωθεί σε δύο συμπληρωματικούς τομείς: της αγρο-βιοποικιλότητας και της διατροφικής αλυσίδας. Η συλλογή δεδομένων θα γίνει συμμετοχικά από τη βάση ενώ η ενσωμάτωση δεδομένων θα γίνει από τα άνω προς τη βάση, για την ανάπτυξη λύσεων για τους παραπάνω τομείς. Το έργο θα δημιουργήσει από την αρχή ανοιχτές βάσεις δεδομένων που να αφορούν την τοπική αγρο-βιοποικιλότητα. Επίσης θα αξιοποιήσει και θα ενισχύσει υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με την αγρο-βιοποικιλότητα και τους διατροφικούς τομείς.
Με βάση τα παραπάνω στο πρόγραμμα θα αναπτυχθούν μια σειρά από λύσεις, μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, που θα τροφοδοτούνται με δεδομένα και θα αξιολογηθούν από τις κοινότητες που εμπλέκονται στο εν λόγο έργο, ώστε να οδηγήσουν σε μια σειρά από πιλοτικά προγράμματα.
Στο επίκεντρο του έργου θα βρίσκονται τρεις διεπιστημονικές, κοινωνικά καθοδηγούμενες περιπτώσεις:
• “Το σενάριο του αγρού” που αφορά την χρήση της λειτουργικής αγροτικής βιοποικιλότητας σε καλλιεργητικά συστήματα
• “Το σενάριο του σπόρου” που αφορά την διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας στο χωράφι και τα ανεπίσημα συστήματα σπόρων
• “Το σενάριο της τροφής” που αφορά την διαφάνεια της διατροφικής αλυσίδας στην διαδικασία που συσχετίζεται με την παραγωγή, την διανομή και την κατανάλωση της τροφής
To πρόγραμμα Capsella θα οικοδομήσει μια αειφόρα τεχνικά πρωτότυπη πλατφόρμα, ένα περιβάλλον συνάντησης για την καινοτομία που θα εκδημοκρατίζει την πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, στο cloud computing, στις ανοικτές βάσεις δεδομένων, σε ανοιχτά λογισμικά και πιλοτικά προγράμματα. Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα θα βασιστεί πάνω σε on-line και off-line εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης σημαντικών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο και την συλλογή πληροφοριών με μια προσέγγιση από τη βάση. Το έργο θα επικεντρωθεί στην κοινωνική και επιχειρηματική αειφορία συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες ανάπτυξης για επιλεγμένα πιλοτικά προγράμματα.
Η πρώτη ανοιχτή ημερίδα του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Volterra (Πίζα), Ιταλία 30 & 31 Μαΐου 2016. Σκοπός είναι η συνάντηση όλων των ενδιαφερόμενων γύρω από το ζήτημα της αγρο-βιοποικιλότητας (γεωργοί, κοινότητες και δίκτυα), προκειμένου να κατανοηθούν και να συλλεχθούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες τους, να τους ενθαρρύνει να παρέχουν δεδομένα και να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα του προγράμματος Capsella, όπως η παροχή καινοτόμων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας (ICT), ανάλογες με τις ανάγκες των κοινοτήτων. Μείνετε συντονισμένοι, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την συνάντηση θα αναρτηθούν σύντομα!

Πληροφορίες για το πρόγραμμα CAPSELLA
ΘΕΜΑ: ICT-10-2015Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 μήνες

ETAΙΡΟΙ
Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, "Αθηνά" – Aθήνα, Ελλάδα (Υπεύθυνοι Συντονισμού)
Scuola Superiore di Studi Universitari di Perfezionamento Sant’ Anna – SSSA, Ιταλία
Aston University – AST, Αγγλία
Agro-Know – AK, Βέλγιο
Rete Semi Rurali – RSR, Ιταλία
Zephyr s.r.l. – ZPH, Ιταλία
We Deliver Taste – WDT, Τσεχία
Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie – ZLTO, Ολλανδία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
capsella-all@imis.athena-innovation.gr
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.capsella.eu

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το πρόγραμμα Capsella χρηματοδοτείται από την πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΟRΙΖΟΝ 2020 για την έρευνα και την καινοτομία με την συμφωνία επιχορήγησης No 688813
Disclaimer
AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η ευθύνη για το περιεχόμενο της δημοσίευσης βαραίνει τον συγγραφέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

logo ifoameu     logo lld     logo save